Ένας διαφορετικός ορισμός...

Ως δια βίου μάθηση μπορεί να οριστεί η διαδικασία κατά την οποία:
οποιοσδήποτε ενήλικας μαθαίνει οτιδήποτε, οπωσδήποτε, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

costruct.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License